ภาพกิจกรรม อบรมสัมมนาทางด้านบัญชีและภาษีอากร วันที่ 22-23 ส.ค. 2563 หลักสูตร "Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)"