แนะนำหลักสูตรอบรม


คำแนะนำในการเข้าอบรม     ผู้เข้าอบรมควรใช้อุปกรณ์ที่มีกล้องในการเข้าอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ PC ที่มีกล้อง webcam หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ที่สามารถใช้งานกล้อง webcam ได้ เนื่องจากจะต้องมีการบันทึกภาพของผู้เข้าอบรมไว้เป็นหลักฐาน

สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 450฿

ผู้ทำบัญชี ได้รับชัวโมงบัญชี   7:00 ช.ม.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับชัวโมงบัญชี   6:30 ช.ม.
ชัวโมงจรรยาบรรณ 0:30 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

ราคา 450฿


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับชัวโมงบัญชี   7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ราคา 199฿


ชัวโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว