แนะนำหลักสูตรอบรม


คำแนะนำในการเข้าอบรม     ผู้เข้าอบรมควรใช้อุปกรณ์ที่มีกล้องในการเข้าอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ PC ที่มีกล้อง webcam หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ที่สามารถใช้งานกล้อง webcam ได้ เนื่องจากจะต้องมีการบันทึกภาพของผู้เข้าอบรมไว้เป็นหลักฐาน

สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567

ผู้ทำบัญชี ได้รับชั่วโมงบัญชี   7:00 ช.ม.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับชั่วโมงบัญชี   6:30 ช.ม.
ได้รับชั่วโมงจรรยาบรรณ 0:30 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567


ได้รับชั่วโมงอื่น ๆ   7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567


ได้รับชั่วโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว