คุณ อำนวย ม่วงใหม่

   อาจารย์พิเศษและวิทยากรของภาครัฐและเอกชน

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


   ผู้เขียนคู่มือการตรวจ Leasing
   บนระบบคู่มือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร

วุฒิการศึกษา

1. MBA (Financial Management) จาก NIDA จบการศึกษา พ.ศ. 2547
2. บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จบการศึกษา พ.ศ. 2544
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต จากวิทยาลัยครูภูเก็ต จบการศึกษา พ.ศ. 2537
4. นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษา พ.ศ. 2533
5. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษา พ.ศ. 2528

ประสบการณ์การทำงาน

1. นิติกร ระดับ 6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 4 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2540
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ระดับ 6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 4 เมื่อวันที่ 2544
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ระดับ 7ว สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551
4. นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
5. นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 วันที่ 21 ธันวาคม 2558-30 กันยายน 2560
คุณ ณรงค์ แต้มแก้ว

   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      ประสบการณ์ด้านการสอน มากกว่า 20 ปี

      วิทยากรต้นแบบ ของกรมสรรพากร


วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บธ.บ (การบัญชี) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน

• สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี2 (อำนวยการสูง)
คุณ ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

การศึกษา

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50

ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลตำแหน่ง หัวหน้าบัญชี
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)ตำแหน่ง ตรวจสอบบัญชี
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)ตำแหน่ง ตรวจสอบบัญชี
กลุ่มในเครือบริษัทสิรารมย์ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบัญชีและตรวจสอบบัญชี
กลุ่มในเครือบริษัท เคซี รีสอร์ท เกาะสมุยตำแหน่ง ที่ปรึกษาบัญชีและตรวจสอบบัญชี