แนะนำหลักสูตรอบรม


สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 390฿

ชั่วโมงบัญชี  7:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

ราคา 390฿

ชั่วโมงอื่น ๆ  7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

อบรมออนไลน์ TA,CPD,CPA วันที่ 10 - 11 กันยายน 65 ผ่านระบบ ZOOM

หลักสูตรประจำปี 2565 ATC THAILAND

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 (กทม.)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 (สมุย)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 (กทม.)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17-18 กันยายน 2565 (พัทยา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 (ขอนแก่น)

ATC SEMINAR PLAN 2565

แผนที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน