แนะนำหลักสูตรอบรม


สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567

ผู้ทำบัญชี ได้รับชั่วโมงบัญชี   7:00 ช.ม.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับชั่วโมงบัญชี   6:30 ช.ม.
ได้รับชั่วโมงจรรยาบรรณ 0:30 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567


ได้รับชั่วโมงอื่น ๆ   7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567


ได้รับชั่วโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมออนไลน์ วันที่ 7-8 กันยายน 2567 ผ่านระบบ ZOOM

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 (สุราษฎร์ธานี)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 (กรุงเทพ)

โบรชัวร์ 2567

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 21-22 กันยายน 2567 (พัทยา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17-18 สิงหาคม 2567 (ขอนแก่น)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2567 (สงขลา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 (กรุงเทพ)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 (เชียงใหม่)

อบรมออนไลน์ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบ ZOOM

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 (โคราช)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 (ภูเก็ต)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพฯ)

อบรมออนไลน์ วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ ZOOM

SEMINAR PLAN 2024

ภาพกิจกรรม วิทยากรอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

ภาพกิจกรรมอบรมเก็บชั่วโมง CPD ,CPA ,TA

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร