แนะนำหลักสูตรอบรม


สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 450฿

ชั่วโมงบัญชี  0:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

กิจการข้ามชาติ Transfer Pricing

ราคา 0฿

ชั่วโมงอื่น ๆ  0:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 18-19 กันยายน 2564 (พัทยา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 21-22 สิงหาคม 2564 (ขอนแก่น)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 17-18 กรกฎาคม 2564 (สงขลา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 19-20 มิถุนายน 2564 (เชียงใหม่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 24-25 เมษายน 2564 (โคราช)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 27-28 มีนาคม 2564 (กทม.)

อบรมสัมมนา TA,CPA,CPD 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 (ภูเก็ต)

ภาพกิจกรรม อบรมสัมมนาทางด้านบัญชีและภาษีอากร วันที่ 22-23 ส.ค. 2563 หลักสูตร "Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)"