แนะนำหลักสูตรอบรม


ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

ราคา 450฿

ชั่วโมงอื่น ๆ  7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 450฿

ชั่วโมงบัญชี  7:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำลังปรับปรุงหลักสูตร

ชั่วโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

Promotion วันสงกรานต์

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 19-20 สิงหามค 2566 (ขอนแก่น)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 16-17 กันยายน 2566 (หาดใหญ่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 (พัทยา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566 (กรุงเทพฯ)

อบรมออนไลน์ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ ZOOM

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ปี 2566" วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์

ภาพกิจกรรมอบรมเก็บชั่วโมง CPD ,CPA ,TA

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 (เชียงใหม่)

SEMINAR PLAN 2566

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร