แนะนำหลักสูตรอบรม


สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 299฿

ชั่วโมงบัญชี  7:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 (กทม.)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 (กทม.)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 (พัทยา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 (สงขลา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 (ขอนแก่น)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 (เชียงใหม่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 (โคราช)