แนะนำหลักสูตรอบรม


จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ราคา 199฿

ชั่วโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

ราคา 390฿

ชั่วโมงอื่น ๆ  7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 390฿

ชั่วโมงบัญชี  7:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA วันที่ 28-29 มกราคม 2566 จ.ภูเก็ต

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 (กทม.)

แผนที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน