แนะนำหลักสูตรอบรม


สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ราคา 450฿

ผู้ทำบัญชี ได้รับชัวโมงบัญชี   7:00 ช.ม.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับชัวโมงบัญชี   6:30 ช.ม.
ชัวโมงจรรยาบรรณ 0:30 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

ราคา 450฿


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับชัวโมงบัญชี   7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ราคา 199฿


ชัวโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 (กรุงเทพ)

อบรม ONLINE CPD,CPA หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยว 25-26 พฤศจิกายน 2566

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566 (กรุงเทพฯ)

อบรมออนไลน์ TA,CPD,CPA วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 66 ผ่านระบบ ZOOM

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ปี 2566" วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์

ภาพกิจกรรมอบรมเก็บชั่วโมง CPD ,CPA ,TA

SEMINAR PLAN 2566

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร