แนะนำหลักสูตรอบรม


ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ

ราคา 450฿

ชั่วโมงอื่น ๆ  7:30 ช.ม.

วิทยากร นาย อำนวย ม่วงใหม่

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำลังปรับปรุงหลักสูตร

ชั่วโมงจรรยาบรรณ 1:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ณรงค์ แต้มแก้ว

สรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

กำลังปรับปรุงหลักสูตร

ชั่วโมงบัญชี  7:00 ช.ม.

วิทยากร นาย ปรีดิพัทธ์ ปันคำ
The best preparation for tomorrow is doing your best today.


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมอบรมเก็บชั่วโมง CPD ,CPA ,TA

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 (เชียงใหม่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 (กรุงเทพฯ)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 (โคราช)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 28-29 มกราคม 2566 (ภูเก็ต)

SEMINAR PLAN 2566

อบรมออนไลน์ วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ ZOOM

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

แผนที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน