ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
     1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
     2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี


https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ZOOM (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม)

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

SEMINAR PLAN 2566

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 (เชียงใหม่)

ภาพกิจกรรมอบรมเก็บชั่วโมง CPD ,CPA ,TA

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ปี 2566" วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์

อบรมออนไลน์ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ ZOOM

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566 (กรุงเทพฯ)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 (พัทยา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 16-17 กันยายน 2566 (หาดใหญ่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 19-20 สิงหามค 2566 (ขอนแก่น)

Promotion วันสงกรานต์