ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
     1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
     2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี


https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ZOOM (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม)

IN - HOUSE TRAINING บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ภาพกิจกรรมอบรมเก็บชั่วโมง CPD ,CPA ,TA

ภาพกิจกรรม วิทยากรอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

SEMINAR PLAN 2024

อบรมออนไลน์ วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ ZOOM

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 (กรุงเทพฯ)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 (ภูเก็ต)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 (โคราช)

อบรมออนไลน์ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบ ZOOM

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 (เชียงใหม่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 (กรุงเทพ)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2567 (สงขลา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 17-18 สิงหาคม 2567 (ขอนแก่น)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 21-22 กันยายน 2567 (พัทยา)

โบรชัวร์ 2567

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 (กรุงเทพ)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 (สุราษฎร์ธานี)

อบรมออนไลน์ วันที่ 7-8 กันยายน 2567 ผ่านระบบ ZOOM

อบรมออนไลน์ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบ ZOOM