ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม อบรมสัมมนาทางด้านบัญชีและภาษีอากร วันที่ 22-23 ส.ค. 2563 หลักสูตร "Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นสำคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)"

อบรมสัมมนา TA,CPA,CPD 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 (ภูเก็ต)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 27-28 มีนาคม 2564 (กทม.)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 24-25 เมษายน 2564 (โคราช)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 19-20 มิถุนายน 2564 (เชียงใหม่)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 17-18 กรกฎาคม 2564 (สงขลา)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 21-22 สิงหาคม 2564 (ขอนแก่น)

อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 18-19 กันยายน 2564 (พัทยา)