อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 19-20 มิถุนายน 2564 (เชียงใหม่)