อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 (เชียงใหม่)