อบรมสัมมนา TA,CPA,CPD 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 (ภูเก็ต)